Personvern

Personopplysninger
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Oslo Farge & Tusj AS er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler.

Behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet . Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Personopplysningene kan også utleveres til selskap/organisasjoner Oslo Farge & Tusj AS samarbeider med, så vel innenfor Posten og Bring for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.
Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Oslo farge & Tusj AS, Trondheimsveien 110A, 0565 Oslo. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Oslo Farge & Tusj AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.